Spirometrie

Bodyplethysmographie

Laufbandprovokation

         

                       

Inhalative Provokation mit Methacholin